ASOCIAŢIA NAŢIONALĂ A DEŢINĂTORILOR DE ARME

Oradea 08-Noembrie 2015

D-lor Deputati,

În urma consultărilor și intervenției societății civile, dar ignorând câteva din amendamentele propuse, în data de 02.10.2015 Comisia de Aparare din Camera Deputaților a avizat un proiect de modificare a legii 295/2004 privind regimul armelor și munițiilor, care a fost trimis comisiei dvs pentru adoptare, dar care, în opinia noastră conține articole ce contravin mai multor legi în vigoare. Având in vedere ca textul amintit la data prezentei întâmpinări contravine deasemenea Constitutiei și drepturilor cetățenești, vă rugăm să luați în considerare prezentul memoriu pentru a putea decide în cunoștiință de cauză.

Nr. Crt. Textul Legii nr. 295/2004 în vigoare Text adoptat Comisia de Aparare – CD Text propus de societatea civila
1 Sportivii de tir categoria I ori membri ai loturilor naţionale sau olimpice, pe perioada cât sunt în activitate, precum şi antrenorii şi instructorii în poligonul de tragere pot procura numai arme de tir, cu excepţia situaţiei în care aceştia şi-au pierdut calitatea din motive imputabile lor.
Sportivii de tir categoria I, membrii loturilor naţionale sau olimpice, antrenorii şi instructorii în poligonul de tragere, pot procura pe perioada cât sunt în activitate numai arme de tir, cu excepţia situaţiei în care aceştia şi-au pierdut calitatea din motive imputabile lor.

Autor: Comisia pentru apărare
Sportivii de tir cu o vechime mai mare de 2 ani in activitatea competitionala ori membri ai loturilor naţionale sau olimpice, pe perioada cât sunt în activitate, precum antrenorii şi instructorii în poligonul de tragere pot procura, detine si folosii arme pentru practicarea tirului în poligoane, competitii sportive sau alte activitati specifice sportului sau meseriei lor, cu excepţia situaţiei în care aceştia şi-au pierdut calitatea din motive imputabile lor.

Tirul este definit ca fiind activitatea de tragere la țintă cu un obiect, acesta putând fi pușcă, pistol, arc cu săgeți praștie etc. În momentul în care această activitate se desfășoară în cadru organizat în conformitate cu reguli elaborate de entități de specialitate, respectiv federațiile, ea devine “tir sportiv”.
Deţinerea de arme pentru practicarea tirului nu se justifică doar pentru categoriile de persoane care practică „ tirul sportiv”. Există în România persoane care practică tirul de agrement dar și persoane care practică susţinut tirul sportiv, dar care încă nu au ajuns la categoriile de clasificare cerute de această lege pentru a procura arme. În conformitate cu regulamentele stabilite de Federația Română de Tir Sportiv, pentru atingerea baremurilor necesare pentru categoria a I-a de clasificare, este necesară o pregătire de cel puțin doi-trei ani, cu patru antrenamente pe săptămână. Pentru a ajunge la asemenea performanţă este necesară o pregătire continuă, sistematică, susţinută ce presupune cheltuieli pe care cluburile nu le pot acoperi, cu atât mai puțin pentru persoanele adulte. Din aceasta cauza persoanele care doresc sa practice tirul de performanță, chiar dacă dețin resursele de finanțare pentru această disciplină, datorită acestui articol de lege care modifică textul inițial al legii existente nu au posibilitatea de a-și procura echipamentul necesar. Considerăm discriminator faptul că dreptul de a deține arme pentru practicarea tirului este îngrădit în raport cu schiurile, racheta de tenis, crosele de golf, motocicleta planorul ambarcațiunea și enumerarea poate continua, ce pot fi procurate și folosite fără restricții. Binențeles că datorită specificului acestei discipline este necesar ca accesul la arme să fie reglementat de legile statului, deci nu solicităm “arme la liber” așa cum mulți vor specula ideea.
Se impune a informa legiuitorul că “antrenor” şi “instructor” sunt meserii ce se regăsesc în nomenclatorul meseriilor, calitatea de „antrenor „ şi „instructor” sunt meserii care se obţin în urma unor cursuri şi examene. Calitatea de antrenor este atestata de o diploma eliberată de o instituţie de învăţământ superior şi de un carnet de antrenor eliberat de Ministerul Sportului şi este eliberat pentru ca posesorul să se bucure de toate drepturile conferite de lege. Ori avem deaface cu o încălcare principiului dreptului dobândit. Să nu permiţi acestor persoane deţinerea armelor de tir este ca şi cum ai interzice unui conducător auto să conducă un autoturism dacă nu este angajat ca şofer. De câți-va ani încoace, mulți antrenori s-au relegitimat la cluburi sportive pentru a putea participa la competiţii oficiale. În acest domeniu ar trebui încurajată activitatea de promovare a probelor de tir de agrement şi sportiv prin acordarea dreptului de deţinere a unor cantităţi mai mari de muniţie.
Modificarea propusă de comisie nu face decât să condiționeze un drept de o activitate, care activitate nu poate fi practicată fără acel drept. Un cerc vicios.

Acest articol este o încălcare la LEGEA Nr. 200 din 25 mai 2004 , privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România
ART. 2
(1) Activitatea profesională reglementată, reprezintă activitatea profesională pentru care accesul sau exercitarea în România este condiţionată, direct sau indirect, în conformitate cu legislaţia română în vigoare, de deţinerea unui document care să ateste nivelul de formare profesională.

(2) Sunt considerate activităţi profesionale reglementate activităţile exercitate cu titlu profesional, dacă utilizarea unui astfel de titlu este rezervată doar titularilor unor documente care atestă nivelul de formare profesională.

(3) Sunt considerate, de asemenea, activităţi profesionale reglementate activităţile desfăşurate de membrii unei organizaţii profesionale, dacă organizaţia respectivă:
a) are ca obiectiv fundamental promovarea şi menţinerea unui nivel ridicat într-un anumit domeniu profesional;
b) este recunoscută prin legea română în vederea realizării acestui obiectiv;
c) eliberează membrilor săi un document care atestă nivelul de formare profesională;
d) impune membrilor săi respectarea unor reguli de conduită profesională elaborate de aceasta;
etc ….
ART. 5^1
(1) Calificări profesionale reprezintă calificările atestate prin:
a) un titlu de calificare;
b) un atestat de competenţă care certifică o formare profesională care nu face obiectul unui certificat sau al unei diplome prevăzute la art. 8, 14 şi 15 ori al unui examen special fără formare prealabilă sau al exercitării cu normă întreagă a profesiei într-un stat membru pe o perioadă de 3 ani consecutivi sau pe o perioadă echivalentă cu normă redusă în decursul ultimilor 10 ani;
c) experienţă profesională.

(2) Prin titlu de calificare se înţelege orice diplomă, certificat şi alt titlu oficial de calificare eliberate de o autoritate a unui stat membru desemnată în temeiul actelor cu putere de lege şi al actelor administrative ale respectivului stat membru şi care certifică formarea profesională obţinută cu preponderenţă în Uniunea Europeană.
(3) Este asimilat unui titlu de calificare orice titlu de formare eliberat de autorităţile unui alt stat decât statele membre, dacă titularul său posedă o experienţă de 3 ani în profesia respectivă, dobândită pe teritoriul unui stat membru, care i-a recunoscut titlul de calificare, şi certificată de acesta.

Drepturile deținute în urma acestor calificări nu pot fi reglementate de alte legi dacă nu s-a facut mențiunea expresă în legea care deja le reglementează. Exemplu: 200/2004
Art 1:
(3) Prevederile prezentei legi nu se aplică în cazul profesiilor de medic, medic dentist, farmacist, asistent medical generalist, moaşă, medic veterinar şi arhitect, cu excepţia situaţiilor prevăzute la alin. (4) şi (5), precum şi a activităţilor prevăzute în anexa nr. 1

Faptul că legea exceptează de la prevederile ei aceste categorii pe care mai apoi să le reglementeze în alte legi aduce extrapolarea drepturilor lor profesionale către alte legi, ceea ce nu se regăsește în cazul Instructorilor și Antrenorilor de TIR. Pentru a putea legifera în cadrul legii 295/2004 aceste două meserii în felul în care au fost legiferate mijloacele de practicare a meseriei, trebuia ca înainte să se modifice Legea Invățământului, Legea Sportului și Constituția Romaniei, astfel încât Legea și normele să prevadă exact drepturile și forma de exercitare a meseriei.

Antrenorii si Instructorii de poligon, sunt meserii cu caracter didactic, a căror exercitare presupune pe lângă modulul psihopedagogic, ore activități apecifice meseriei lor. La fel ca și ceilalți formatori sau profesori, aceste două categorii necesită material didactic specific, în speță, armament și muniție, iar îngrădirea accesului la materialul didactic contravine legislației în vigoare prin limitarea accesului la educație și învățământ profesional consființit în Legea Invățaământului. Activitățile Instructorilor si antrenorilor de Tir nu se exercită doar din postura de educator/formator. Activitățile și competițiile sportive la care participă aceste două categorii profesionale în calitatea lor profesională sau în calitate de simplii competitori sunt deasemenea supuse legii, legii sportului și activităților sportive. Ingrădirea impusă de acest proiect de lege, nu face decât să încalce printe multele legi și drepturile referitoare la practicarea sportului.

In actuala modificare propusă de guvern și agreată de Comisia de apărare a C.D. a fost introdus și un nou articol care se refera la obligativitatea efectuării unai trageri pentru posesorii de arme neletale. Aceste trageri se vor efectua în poligoane autorizate și vor face obiectul unor certificate sau documente care vor fi emise de catre cei care supravegheaza tragerile, aceștia fiind binențeles instructorii de poligon. Restricționarea accesului la arme va avea ca urmare scăderea competenței profesionale a instructorilor nou angajați. Mânuirea armelor nu se învață din cărți ci prin practică asiduă și regulată, dar neavand acces la mijloacele de practicare, atât antrenorii cât și instructorii nu vor putea certifica competent aceste trageri. Prin limitarea accesului la material didactic pentru Instructorii și pentru antrenorii de tir se pune în pericol siguranța mânuirii armelor și siguranța persoanelor, prin pierderea deprinderilor și abilităților necesare acestor activități.

Este lamentabil faptul că o comisie de specialitate care se presupune a fi formată din specialiști, nu poate sau nu dorește să respingă o propunere a IGPR în totală discordanță cu legile țării, datorită modului greșit în care este perceput deținătorul de arme, și datorită unor argumente care la cea mai elementară analiză relevă lipsa de coerență. La fel și modul superficial în care au fost abordate amendamentele, precum și modul în care au fost ignorate în mod ostentativ argumentele pe care le-am adus. Argumentul cu taximetristul înarmat expus de reprezentantul guvernului este absolut pueril și denotă incapacitatea de a gestiona niște simple evenimente, totuși am admirat abilitatea cu care reușea să abată atenția auditoriului de la subiectul discutat.
Dorim să vă prezentăm și alte acte normative încălcate de acest articol.

Avand in vedere Constitutia Romaniei cât și legile in vigoare, restricționarea adoptată de către Comisia de apărare din Camera Deputaților este în contradicție cu următoarele:

Constitutia Romaniei:
ARTICOLUL 16
(1) Cetăţenii sunt egali în faţa legii şi a autorităţilor publice, fără privilegii şi fără discriminări.
(2) Nimeni nu este mai presus de lege.

In cazul de față, sportivii sunt discriminați față de vânători sau de alți deținători de arme letale și neletale. Calitatea de vânător se obține după un stagiu de numai un an urmat de un examen de vânător. Sportivii nu beneficiază de această oportunitate. Practic, pentru a deveni sportiv cat 1 sau membru al lotului național, trebuie să îndeplinești baremuri foarte mari. E clar că nu se poate practica un sport în aceste condiții. Printr-o simplă verificare, veți vedea că numărul de sportive de categoria 1-a la seniori este foarte mic. La olimpiada de la Soci am avut un SINGUR sportiv calificat la probele de biatlon. Vânătorii și posesorii armelor neletale cât și posesorii armelor de pază și apărare au dreptul să-și procure arma imediat după absolvirea cursului de mânuire arme și muniții. Sportivii însă nu. Practic discriminând sportivii pe acest plan se ignoră și Legea educației și sportului astfel :

Art. 2.
(1) Educaţia fizică şi sportul sunt activităţi de interes naţional sprijinite de stat.

(2) Statul recunoaşte şi stimulează acţiunile organizatorice şi de promovare a educaţiei fizice şi sportului, desfăşurate de autorităţile administraţiei publice şi, după caz, de organismele neguvernamentale de profil în învăţământ, în structuri ale apărării naţionale, ordinii publice, siguranţei naţionale, în sănătate, în societăţi comerciale, precum şi în alte sectoare ale vieţii sociale, potrivit reglementărilor legale.

(3) Educaţia fizică şi sportul cuprind următoarele activităţi: educaţia fizică, sportul pentru toţi, sportul de performanţă, exerciţiile fizice practicate cu scop de întreţinere, profilactic sau terapeutic.

(4) Statul garantează exercitarea funcţiilor sectorului public şi ale sectorului particular în domeniile educaţiei fizice şi sportului, în conformitate cu principiile colaborării responsabile dintre toţi factorii interesaţi.

(5) Practicarea educaţiei fizice şi sportului este un drept al persoanei, fără nici o discriminare, garantat de stat. Exercitarea acestui drept este liberă şi voluntară şi se realizează independent sau în cadrul structurilor sportive asociative.

(6) Statul recunoaşte şi garantează persoanei fizice şi juridice dreptul la libera asociere în scopul constituirii structurilor sportive.

Va rog sa explicati în ce mod, acel articol garanteaza dreptul de a practica un sport, atunci când accesul la mijloacele de practicare este condiționat prin performanțe imposibil de atins în lipsa lor. Cum un antrenor de tir sau un instructor poate practica un sport sau poate antrena, instrui și performa în acest sport în lipsa mijloacelor si materialelor necesare practicării lui.

Art. 3.
(1) Autorităţile administraţiei publice, unităţile şi instituţiile de învăţământ, instituţiile sportive, precum şi organismele neguvernamentale de profil au obligaţia să sprijine sportul pentru toţi şi sportul de performanţă şi să asigure condiţiile organizatorice şi materiale de practicare a educaţiei fizice şi sportului în comunităţile locale.

Suntem convinși că doriți respectarea legilor, de aceea vă rugăm să abordați acest articol în spiritul facilitării accesului sportivilor, antrenorilor și instructorilor la mijloacele de practicare. Considerăm acest lucru ca fiind o obligație a legiuitorului.

Art. 10.
(1) Sportul pentru toţi reprezintă un complex de activităţi bazate pe practicarea liberă a exerciţiului fizic într-un mediu curat şi sigur, individual sau în grup, organizat ori independent.

(2) Sportul pentru toţi este sprijinit de stat, de organizaţii neguvernamentale şi de structuri ale administraţiei locale, în vederea menţinerii sănătăţii, a recreării şi socializării cetăţenilor.

Art. 12.
(1) Sportul de performanţă constituie un factor esenţial pentru dezvoltarea sportivă pe plan naţional, îndeplinind o importantă funcţie reprezentativă pentru România în competiţiile sportive oficiale cu caracter internaţional.
Aici se impune amintit faptul că România este reprezentată la nivel internațional la discipline sportive ce încă nu se practică la noi din cauza acestor articole absurde, de către sportivi care sunt obligați să se folosesc de calitatea de instructor de poligon pentru a se putea antrena. Legea nu le permite accesul la disciplina sportivă la care ei excelează. Prin promovarea acestui articol, participarea lor la competițiile internaționale la care reprezintă România este imposibilă.

(2) Organele administraţiei publice centrale cu atribuţii în sport şi autorităţile administraţiei publice locale asigură mijloacele necesare pentru pregătirea sportivilor de performanţă, acordarea sprijinului ştiinţific şi medical necesar, precum şi pentru încadrarea lor în sistemul de educaţie şi deplina integrare socială şi profesională.

D-lor parlamentari, Sportul nu trebuie îngrădit. Prima medalie olimpică de aur câștigată de Romania a fost la tir.

Art. 14.
(1) Sportivii de performanţă pot fi amatori şi nonamatori, conform prevederilor cuprinse în statutele şi regulamentele federaţiilor sportive naţionale, în condiţiile legii.

(2) Sportivii amatori sunt cei care, pentru practicarea sportului respectiv, nu au relaţii contractuale de muncă cu cluburile sau cu asociaţiile sportive la care sunt legitimaţi.

(3) Sportivii nonamatori sunt cei care, pentru practicarea sportului respectiv, încheie, în condiţiile legii, cu cluburile sau cu asociaţiile sportive la care sunt legitimaţi:

a) o convenţie civilă de prestări de servicii;

b) un contract individual de muncă pe baza căruia obţin licenţa de sportiv profesionist, care le conferă statutul de sportiv profesionist.

Legea prevede că nu e nevoie de “activitate” pentru practicarea unui sport. Cum respectăm legea dacă interzicem accesul sportivilor amatori la practicarea tirului prin restrictionarea accesului la mijloacele practicării lui sau obligându-l să se regimenteze. Obligarea sportivilor amatori să se asocieze în cluburi sportive, prin lege, contravine Constituției României astfel:

ARTICOLUL 40
(1) Cetăţenii se pot asocia liber în partide politice, în sindicate, în patronate şi în alte forme de asociere.

D-lor parlamentari, Constituția prevede că asocierea e liber consimțită de către persoane și nu o obligație. Legea Educației și Sportului a fost elaborată ținându-se cont de aceste aspecte, pe când Legea 295/2004 nu face acest lucru, ba chiar este atacabilă de la un capăt la celălalt.

ARTICOLUL 41
(1) Dreptul la muncă nu poate fi îngrădit. Alegerea profesiei, a meseriei sau a ocupaţiei, precum şi a locului de muncă este liberă.

Astfel de reglementări, se regăsesc în dreptul European în materie, care primează în fața dreptului legiferat de către parlamentul Romaniei și care prevede reciprocitatea în recunoasterea diplomelor și studiilor în cadrul Uniunii Europene. Limitand accesul la mijloacele pentru exercitarea meseriei, putem afirma că îngrădim și limităm accesul acestor meserii pe piața de muncă a UE. Un antrenor sau instructor de tir din România care va dori sa antreneze sau sa conducă temporar sau permanent o tragere într-un poligon autorizat din UE cu armele propii, sau un curs de instruire și pregatire în acest caz este limitat de lipsa accesului la materialul necesar exercitări profesiei.

In concluzie, amendamentul votat în Comisia de apărare din C.D. la propunerea guvernului, încalcă Constituția României, legi organice, Codul Muncii, jurisprudența Europeană cu privire la drepturile de muncă și activități, Libera Asociere, Egalitatea în Drepturi s.a.m.d. Consideram de prisos enumerarea tuturor legilor pe care acest amendament le încalcă dat fiind faptul că este foarte greu pentru noi în a parcurge toată legislația, de aceea le-am ales pe cele mai evidente și cele mai ușoare de înțeles.

Vă solicităm respingerea acestei forme a amendamentului sau modificarea lui pentru a fi în concordanță cu legile țării, constituția și directivele europene.

În același context vă rugăm să revizuiți și amendamentul propus de doamna deputat Boghicevici Claudia.

ART. VI
(1) Până la data adoptării Normelor tehnice de siguranţă privind construcţia şi amenajarea poligoanelor de tragere, prevăzute la art.86 alin.(5), avizarea poligoanelor de tragere se face pe baza normelor stabilite de federaţiile sportive naţionale de specialitate sau, după caz, a organizaţiilor recunoscute la nivel internaţional, care reprezintă ramuri sportive cu arme de foc.

Motivarea autorului amendamentului
Lipsa unui termen expres pentru elaborarea normelor tehnice de siguranţă privind construcţia şi amenajarea poligoanelor de tragere a condus la neelaborarea acestora nici până în prezent iar soluţia poate fi aceea a utilizării normelor organizaţiilor internaţionale. Eficienţa reală a acestei prevederi constă în aceea că oricum normele viitoare vor trebui să fie conforme cu cele internaţionale.
Considerăm motivarea de bun simț. Incapacitatea guvernului de a promova într-un timp rezonabil normele metodologice de aplicare precum și a normelor de avizare a poligoanelor au ca rezultat împiedicarea dezvoltarii disciplinelor de tir. Acest articol a fost ignorant pur și simplu în urma unei argumentări a reprezentantului guvernului, care în același stil, a reușit să abată atenția auditoriului de la subiectul amendamentului, prin prezentarea unor explicații sofisticate asupra unui subiect care nu avea nici o legătura cu amendamentul.

În concluzie vă rugăm să parcurgeți cu atenție materialul prezentat și să luați o decizie înțeleaptă care să nu mai discrimineze comunitateapracticanților de discipline ale tirului. Activitatea de tir sportiv sau de agrement, precum și practicanții lor nu sunt în măsură să pună în pericol siguranța națională sau ordine public. Ajutați-ne ca prin deciziile dumneavoastră să ne putem alinia și noi românii la tendința general manifestată în țările UE de dezvoltare a activităților de tir cu arme de foc. Trebuie avut în vedere că pe lângă toate cele expuse, acest lucru este benefic chiar, pentru consolidarea siguranței naționale.

Cu stimă,

Vili Stancu
Presedinte