MINUTA
dezbaterii publice a proiectului hotărârii Guvernului pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 295/2004
privind regimul armelor şi muniţiilor, republicată

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia
publică, în data de 07.07.2016, la sediul Centrului Cultural al Ministerului Afacerilor Interne, a
fost organizată şedinţa publică având ca obiect proiectul hotărârii Guvernului pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al
muniţiilor, republicată.

La dezbatere au participat:
1. Reprezentanţi ai Ministerului Afacerilor Interne:
– doamna Cristina Manda – subsecretar de stat;
– comisar-şef de poliţie Cosgărea Daniel – şef serviciu în cadrul Inspectoratului General al
Poliţiei Române;
– din cadrul Direcţiei Generale Juridice: comisar-şef de poliţie Crăciun Mihai;
– din cadrul Direcţiei de Informare şi Relaţii Publice: comisar-şef de poliţie Mitroiu Gabriel.
2. Reprezentanţi ai societăţii civile: reprezentanţi ai Asociaţiei Naţionale a Colecţionarilor de
Arme, Asociaţiei Naţionale a Deţinătorilor de Arme, Asociaţiei IPSC România, Asociaţiei
LYNX, Sindicatul Poliţiştilor Dolj, Academia Badyguard, Software Engineer, ROWE GROUP
România, Sindicatul Poliţiştilor din România Diamantul, CTS Tunari, persoane fizice (Viorel
Burghel, Mihai Dumitru, Ganea Octavian Romulus, Raul Iliescu, Baity Pera, Andrei Cioba,
Raul Batusaru, Florin Vadeanu, Iustin Tarachiu, Ciprian Glinta, Nicu Moldoveanu, Matei
Eugen Vasile, Marin Dan, Ricardo Barsanti, Bogdan Naumovici, Popescu Doreanu Mihai,
Răzvan Vătămaru).
3. Reprezentanţi ai presei: TVR, Mediafax, Agerpres.

Şedinţa publică a fost deschisă de către domnul comisar-şef de poliţie Gabriel Mitroiu, care a
precizat scopul şi obiectivele urmărite prin organizarea şedinţei publice şi a propus modul de
desfăşurare a şedinţei în vederea asigurării posibilităţii analizării propunerilor şi sugestiilor de
natură să ajute la îmbunătăţirea reglementării în domeniul regimului armelor şi muniţiilor.
Comisar-şef de poliţie Mihai Crăciun a precizat faptul că în cadrul procedurii dezbaterii
publice au fost primite o serie de propuneri şi observaţii din partea unor societăţi/ organizaţii,
precum şi din partea unor persoane fizice, care urmează a fi analizate şi vor sta la baza
definitivării proiectului, alături de propunerile pertinente primite în cadrul şedinţei publice, ce
vor fi valorificate în cuprinsul proiectului.
Principalele aspecte dezbătute s-au referit la:
– posibilitatea acordării dreptului membrilor de familie ai posesorilor de arme de a folosi,
pentru apărare, în situaţii extraordinare, armele aflate în locuinţă, potrivit legii, în aceleaşi
condiţii ca şi titularul permisului de armă;
– posibilitatea de a folosi arma deţinută pe perioada celor 45 de zile prevăzută pentru
reînnoirea permisului, eventual pe baza unei adeverinţe valabilă pe această perioadă;
– posibilitatea creşterii numărului de cartuşe ce pot fi deţinute de titularul armei de la 50 la 300;
– în cazul autorizaţiei prealabile, adoptarea unor reglementări similare atât în ceea ce priveşte
procurarea ţevii, cât şi a componentelor esenţiale;
– reglementarea modalităţii de anulare a dreptului de a purta arme doar de către un magistrat;
– reglementarea modului de depozitare a armei pe timpul transportului (în autovehiculul
personal);
– normele nu reglementează în mod clar toate situaţiile cu care se confruntă deţinătorii de
arme, cum sunt: înlocuirea atestatului în cazul deteriorării, procurarea şi deţinerea de piese şi
componente esenţiale de către persoane fizice şi juridice;
– reanalizarea termenului de 30 de zile de aşteptare pentru soluţionarea de către organul de
poliţie competent a cererii pentru procurarea unei arme noi de către deţinătorul legal al unei
arme, care a fost deja verificat şi autorizat [art. 6 alin. (3)]; măsura conduce la simplificarea
procedurilor de autorizare pentru a doua armă;
– posibilitatea atestării faptului că arma procurată a fost proiectată înainte de 1945 şi de către
un expert al patrimoniului cultural recunoscut de Ministerul Culturii, nu doar de persoanele
prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. f) din normele metodologice;
– neconcordanţa dintre prevederile actuale ale legii în ceea ce priveşte autorizaţia pentru
folosirea armelor în poligon (care include şi cantitatea de muniţie) şi prevederile normelor
metodologice care prevăd (la art. 21) doar posibilitatea transportării armelor fără muniţie;
– reanalizarea reglementării propuse cu privire la obligaţia instructorului în poligonul de
tragere de a face dovada că este angajat cu contract de muncă pentru în vederea autorizării
procurării armelor letale; se invocă faptul că norma încalcă dreptul constituţional la muncă al
unor persoane care au trecut toate testele medicale şi psihologice şi îndeplinesc celelalte
condiţii prevăzute de lege pentru procurarea şi deţinerea armelor;
– există 400-600 instructori în poligonul de tragere însă, dintre aceştia, doar aproximativ 20
sunt angajaţi cu carte de muncă, sens în care acordarea dreptului de a deţine arme letale doar
instructorilor în poligonul de tragere angajaţi cu contract de muncă din urmă ar avea ca efect
nedorit un val de procese în justiţie împotriva măsurii care restrânge dreptul celorlalţi
instructori de a practica această activitate;
– se propune completarea normei referitoare la obligaţia instructorului în poligonul de tragere
de a face dovada că este angajat cu contract de muncă, în sensul de a da posibilitatea acestora
să dovedească faptul că desfăşoară activităţi de instruire, îndrumare şi supraveghere a
tragerilor şi cu alte documente legale; se arată că instructorii pot desfăşura activitatea şi sub
forma de voluntariat, potrivit legi, ori ca persoane fizice autorizate; în acest context se
subliniază faptul că instructorii sunt persoane verificate, care nu s-au aflat în situaţii de
încălcare a legislaţiei în materie sau de creare a unor stări de pericol; se arată că este necesară şi
corelarea celorlalte reglementări din cuprinsul proiectului, în sensul celor arătate [exemplu art.
121 alin. (3)];
– s-a subliniat necesitatea de a simplifica procedurile actuale de dobândire a armelor pentru
persoane instruite precum instructorii în poligonul de tragere care sunt persoane pregătite să
folosească armele în condiţii legale;
– întârzierea adoptării unor norme tehnice de siguranţă privind construcţia şi amenajarea
poligoanelor de tragere;
– înlocuirea obligaţiei privind procurarea şi deţinerea de către armurieri (art. 2 alin. (1) din
normele metodologice) a pieselor destinate armelor letale, cu obligaţia de a procura şi deţine
componente esenţiale destinate armelor letale;
– revizuirea normei propuse la art. 3 alin. (1), în contextul în care armele de colecţie sunt
clasificate în altă categorie decât armele letale;
– reformularea (pentru claritate normei) a reglementării potrivit căreia sunt interzise portul şi
folosirea armelor de foc lungi, a căror ţeavă este prevăzută cu dispozitive pentru a reduce
reculul provocat de tragerea unui foc, în contextul în care, la nivelul legii, nu există o normă
care să impună o astfel de interdicţie;
– reanalizarea condiţiei impuse în ceea ce priveşte prezentarea unui certificat emis de
producător, care să ateste că arma îndeplineşte condiţiile de siguranţă în utilizare [art. 13 alin.
(1) lit. d)], în cazul armelor noi, având în vedere faptul că certificatul de producător atestă
îndeplinirea acestei condiţii;
– simplificarea condiţiilor privind păstrarea şi asigurarea securităţii armelor în sensul
eliminării obligaţiei de a păstra arma în dulapuri special amenajate, fixate în perete, încuiate şi
asigurate (art. 15);
– înlocuirea, în cuprinsul normei referitoare la păstrarea muniţiei (art. 16), a sintagmei „o
cantitate de cel mult 12 cartuşe”, cu sintagma „o cantitate cel mul egală cu a capacităţii
standard a încărcătorului armei”;
– analizarea posibilităţii creşterii numărului de arme ce pot fi transportate pe teritoriul
României de către colecţionarii de arme de la 10 la 15 (art. 17);
– eliminarea obligaţiei efectuării inspecţiei tehnice a armei într-un interval de 5 ani (art. 19),
având în vedere faptul că specialiştii (armurierii autorizaţi potrivit legii) pentru efectuarea
acestei operaţiuni la nivel naţional sunt foarte puţini;
– posibilitatea acordării unei autorizaţii temporară de transport pentru mai multe arme în
situaţiile în care titularul dreptului de deţinere a armelor doreşte să folosească armele într-un
poligon autorizat (art. 19);
– reanalizarea termenului de valabilitate a autorizaţiei temporare de transport în situaţiile în
care titularul dreptului de deţinere a armelor doreşte să folosească armele într-un poligon
autorizat [art. 19 alin. (4)];
– clarificarea prin normele metodologice a modalităţii de folosire a armelor de colecţie în
poligon (art. 20 şi 21), astfel cum este prevăzut la art. 27 din Lege;
– legea permite achiziţionarea muniţiei pentru armele vechi, sens în care normele trebuie să
explice clar modul de punere în aplicare a Legii în astfel de situaţii;
– reanalizarea, din considerente de tehnică legislativă, a normelor prin care se solicită unor
persoane documente şi informaţii suplimentare, fără a fi menţionate în mod expres aceste
documente/informaţii [art. 6 alin. (5), art. 37 alin. (3), art. 41 alin. (3) etc.]; se solicită eliminarea
acestor alineate;
– reglementarea posibilităţii folosirii pulberii negre şi a capselor în cuprinsul normelor
metodologice;
– reglementarea posibilităţii exceptării antrenărilor de tir de la examenul pentru obţinerea
atestatului de instructor în poligonul de tragere, cum este reglementat şi în prezent;
– reanalizarea normei potrivit căreia atestatul de instructor în poligonul de tragere se anulează
în cazul în care nu mai sunt îndeplinite cerinţele iniţiale, în contextul în care, potrivit noii
reglementări, instructorul în poligonul de tragere este absolvent al unui curs care se încheie cu
un examen, organizat de un formator autorizat potrivit legii;
– reglementarea posibilităţii valorificării pieselor şi componentelor dezactivate în cadrul
operaţiunilor de casare a armelor;
– reevaluarea duratei cursului pregătirii teoretice şi practice pentru calificarea profesională a
instructorilor în poligonul de tragere (art. 31);
– eliminarea condiţiei de a face dovada absolvirii cursului de instruire teoretică şi practică în
cazul prelungirii valabilităţii permisului de armă [art. 41 alin. (5) lit. e)];
– completarea condiţiilor privind prelungirea valabilităţii permisului de armă [art. 40 alin. (1)]
cu o reglementare care să circumstanţieze obligaţia deţinătorilor de arme da a face dovada
efectuării unei trageri anuale în poligon, doar pentru deţinătorii de arme care au în judeţul în
care locuiesc posibilitatea efectuării acestei trageri; motivarea constă în faptul că, în lipsa unor
norme tehnice de autorizare, numărul poligoanelor de tragere din ţară este insuficient, iar
multe judeţe nu au pe raza teritorială nici un poligon;
– completarea condiţiilor de executare a şedinţelor de tragere neefectuate [art. 41 alin. (8)] cu o
normă care să permită desfăşurarea lor atât cu arme din dotarea poligonului, cât şi cu arme ale
deţinătorului ori ale instructorului în poligonul de tragere, având în vedere faptul că nu toate
poligoanele deţin arme pentru efectuarea tuturor categoriilor de trageri şi nici nu au o
obligaţie legală de a deţine arme pentru astfel de activităţi;
– eliminarea reglementării care dă posibilitatea realizării notificării prin poşta electronică [art.
41 alin. (10)], având în vedere consecinţele notificării, respectiv anularea unui drept;
– reglementarea posibilităţii pentru rezidenţii statelor membre, care nu au domiciliul în
România, de a călători temporar în România pe baza unei invitaţii la un concurs de tir de la un
club sportiv neafiliat, ori a unei organizaţii a instructorilor ori a colecţionarilor legal constituită
[la art. 60 lit. b)];
– posibilitatea transmiterii unor cereri însoţite de documente prin fax ori poştă electronică în
vederea obţinerii autorizaţiei de introducere în ţară a armelor letale, confruntarea acestora cu
originalele urmând a fi efectuată la punctul de trecere a frontierei române [art. 61 alin. (1) şi (2),
art. 65 alin. (2) lit. c)];
– reducerea termenului de soluţionare a cererii de autorizare a poligoanelor de tragere(art.
112), respectiv de obţinere a certificatului de conformitate(art. 116), de la 60 la 30 de zile de la
data depunerii;
– pentru a obţine autorizarea funcţionării poligoanelor de tragere se solicită echivalarea
avizului federaţiilor sportive naţionale cu un aviz al organelor recunoscute la nivel
internaţional care reprezintă ramuri de sport, potrivit statutelor şi regulamentelor acestora;
– eliminarea din cuprinsul normelor metodologice a reglementărilor care privesc desfăşurarea
activităţilor sportive sau de agrement ce implică folosirea replicilor de arme tip airsoft;
– reglementarea modului de procurare a muniţiei pentru situaţiile în care organul de poliţie
solicită efectuarea tragerii experimentale;
– specificarea, pe autorizaţia de transport, a cantităţii de muniţie ce poate fi procurată pentru
transport şi folosire în poligon;
– reglementarea situaţiilor de folosire a armelor de tir de către sportivii minori; nici legea şi nici
prezentele norme nu reglementează aceste situaţii;
Comentariile reprezentanţilor MAI:
– şedinţa are ca obiect dezbaterea proiectului normelor metodologice de aplicare a Legii; nu
suntem în cadrul legal constituit pentru a dezbate propuneri de lege ferenda, ca urmare,
propunerile care vizează îmbunătăţirea cadrului normativ, ar trebui să se refere doar la
normele metodologice în sine;
– propunerile privind numărul de cartuşe ce pot fi deţinute, posibilitatea de a folosi armele
deţinute de titulari şi de către alţi membri ai familiei (pentru apărare în situaţii extraordinare),
respectiv de anulare a dreptului de deţinere de către un magistrat depăşesc cadrul legal de
nivel superior şi, prin urmare, nu pot fi analizate în cadrul acestei proceduri;
– se va reanaliza reglementarea propusă în ceea ce priveşte autorizarea prealabilă, pentru
procurarea ţevii şi a componentelor esenţiale;
– legea nu permite crearea unor norme de păstrare a armelor (pe timpul transportului);
situaţiile în cauză fiind strict limitate, prin lege;
– duplicatele documentelor se eliberează de către emitenţi, în cazul de faţă societăţi de formare
profesională, şi nu fac obiectul normelor;
– normele metodologice au prevăzut pentru deţinătorii de arme, care respectă procedura
autorizării pentru arme letale/neletale, posibilitatea procurării şi deţinerii componentelor
esenţiale fără a apela la armurieri;
– se va analiza posibilitatea reglementării atestării faptului că arma procurată a fost proiectată
înainte de 1945 şi de către un expert al patrimoniului cultural;
– în ceea ce priveşte autorizarea instructorilor în poligonul de tragere pentru procurarea şi
deţinerea armelor letale este esenţială prevederea din lege potrivit căreia instructorul
desfăşoară activităţi de instruire, îndrumare şi supraveghere a tragerilor, sens în care se va
reanaliza norma propusă (respectiv posibilitatea de a face dovada activităţii în cauză doar cu
contractul de muncă înregistrat la autoritatea competentă), în sensul de a reglementa
posibilitatea instructorilor de a se face dovada desfăşurării efective a activităţii de instruire,
îndrumare şi supraveghere a tragerilor şi prin alte modalităţi, în condiţiile respectării legii;
– potrivit legii arme clasificate în categoria B (arme letale) pot fi şi armele de colecţie, care se
încadrează în limitele definiţiei prevăzute în textul legii, iar armele vechi pot fi potrivit
destinaţiei, doar arme de colecţie;
– se vor reanaliza reglementările prin care se solicită unor persoane documente şi informaţii
suplimentare, fără a fi menţionate în mod expres aceste documente/informaţii [art. 6 alin. (5),
art. 37 alin. (3), art. 41 alin. (3) etc.];
– posibilitatea valorificării pieselor şi a componentelor armelor propuse la casare este
prevăzută de legislaţia specială în materie, propunerile în acest sens putând fi făcute doar de
către specialiştii nominalizaţi în cadrul comisiilor de casare;
– reglementarea posibilităţii de a comunica/notifica prin poşta electronică este utilă în practică
şi nu este obligatorie, putând fi realizată doar dacă titularul armei are o adresă de e-mail pe
care o pune la dispoziţia autorităţii, din proprie iniţiativă, în vederea facilitării comunicării;
– numărul de 720 de ore prevăzut pentru cursul de calificare profesională a instructorilor în
poligonul de tragere este un număr minim prevăzut de legislaţia privind formarea
profesională, stabilit la propunerea MMFPSPV, în calitate de minister avizator al proiectului;
– în contextul adoptării OuG nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul
administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, ulterior
iniţierii procedurii dezbaterii publice a prezentului proiect, în cauză vor fi reevaluate toate
normele care se referă la depunerea unor documente în original sau copie legalizată, respectiv
se va analiza posibilitatea acceptării depunerii unor documente în copie, prin fax sau prin
poştă electronică;
Proiectul definitivat după analizarea şi valorificarea propunerilor constructive formulate, va fi
afişat pe site-ul instituţiei.
La încheierea tuturor discuţiilor, preşedintele şedinţei a mulţumit persoanelor prezente pentru
participare şi pentru recomandările constructive formulate, precizând că acestea vor fi
analizate şi, după caz, valorificate cu ocazia definitivării proiectului şi a declarat şedinţa
închisă.

ÎNTOCMIT
Mihai CRĂCIUN
consilier juridic în cadrul Direcţiei Generale Juridice a MAI