ASOCIAŢIA NAŢIONALĂ A DEŢINĂTORILOR DE ARME

Catre:

Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională

În conformitate cu obiectul de activitate, încă de la constituire, asociaţia noastră s-a implicat activ alături de autorităţi în redactarea unei legi a armelor în spiritul legislaţiei europene, devenind parteneri de discuţii ai instituţiilor cu astfel de atribuţiuni, cu comisiile parlamentare de specialitate, reprezentanţi ai guvernului, inclusiv cu comisia pe care cu onoare o conduceţi, această colaborare materializându-se prin redactarea legii 295/2004 cu modificările ulterioare. Această lege care chiar dacă nu este perfectă a parcurs o etapă importantă spre alinierea legislaţiei din România cu legile europene. Considerăm că experienţa căpătată pe parcursul acestor ani pe acest domeniu ne conferă dreptul şi chiar obligaţia morală de a ne exprima punctul de vedere în legătură cu acest subiect.

Tot în legătură cu acest domeniu, am abordat un act normativ ce se răsfrânge direct asupra activităţii societăţilor comerciale ce efectuează operaţiuni cu arme şi muniţii, dar şi asupra utilizatorului final al acestor produse, în speţă clientul. Este vorba de Legea 333 care reglementează activităţile de pază şi transporturi speciale şi am trimis solicitări de revizuire atât serviciului de ordine publică din IGPR cât şi Comandamentului Jandarmeriei Naţionale, ei fiind de fapt beneficiarii direcţi ai sumelor obţinute din plata serviciilor de escortă, care dealtfel ne-au şi răspuns la acea vreme.

În scopul alinierii la legislaţia europeană dar şi pentru a veni în sprijinul agenţilor economici cu obiect de activitate operaţiuni cu arme şi muniţii, revenim cu propunerea de revizuire şi modificare a Legii nr. 333/2003 şi iniţierea unui proiect de modificare a legii după cum urmează:

In conformitate cu LEGE nr. 333 din 8 iulie 2003 (*actualizată*)

Conform Art. 25 litera b, in cazul transporturilor cu caracter special se prevad urmatoarele:

(2) Paza transporturilor produselor cu caracter special, care constau în: arme, muniţii, tehnica de lupta, materii explozive, stupefiante, substanţe toxice, materiale nucleare sau alte materii radioactive ori alte materii sau substanţe periculoase, se efectuează cu mijloace de transport anume destinate şi se asigura cu efective de jandarmi, cu excepţia celor organizate şi executate cu efective ale Ministerului Apărării Naţionale.

Propunem modificarea Art. 25 litera (b) astfel:

(2) Paza transporturilor produselor cu caracter special, care constau în: arme, muniţii, tehnica de lupta, materii explozive, stupefiante, substanţe toxice, materiale nucleare sau alte materii radioactive ori alte materii sau substanţe periculoase, se efectuează cu mijloace de transport anume destinate şi se asigura cu efective de jandarmi, cu excepţia celor organizate şi executate cu efective ale Ministerului Apărării Naţionale, precum şi a transporturilor de arme de foc letale destinate uzului civil, vânatoare, tir, colecţie, utilitare, apărare şi pază, autoapărare, în cantitate de maximum 50 arme, maxim 50 000 de cartuşe de diverse calibre şi a unor cantităţi de maxim 15 kg de substanţe periculoase, pulbere şi capse de iniţiere, componente destinate munitiei pentru uz civil, a căror pază poate fi asigurată cu personal propriu dotat cu arme de foc, în condiţiile legii.

Motivatie

Este evident ca in momentul redactarii textului, datorită faptului că la vremea aceea numărul societăţilor comerciale private care efectuau operaţiuni cu arme şi muniţii era aproape inexistent, legiuitorul a avut în vedere transporturile cu caracter militar. Această concluzie se desprinde şi din formularea frazei şi din faptul că enumeră chiar o serie de elemente din aceasta categorie: arme, munitii, tehnica de lupta, adica elemente cu potenţial ridicat de pericol. Nu s-a avut în vedere ritmul de dezvoltare a pieţei civile, faptul că există arme destinate uzului civil, care prezintă un potenţial redus de pericol datorat atât cantităţilor mici transportate, cât şi caracteristicilor tehnice ale acestora. Dorim deasemenea sa va solicitam o delimitare fermă între transporturile de arme şi muniţie destinate uzului militar în raport cu cele destinate uzului civil, deasemenea între armele letale şi cele neletale, acestea din urmă chiar fiind supuse autorizării, după cu este denumită şi categoria lor „arme neletale”, nu prezintă pericol ridicat.

In conformitate cu prevederile H.G. nr. 130/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor si muniţiilor, persoanele fizice, titulari ai dreptului de deţinere, port şi folosire a armelor letale, pot transporta prin mijloace proprii un număr de cel mult 10 arme în acelaşi timp şi muniţia corespunzătoare, care se poate ridica la 3000 de bucăţi. In acest sens, apreciem că nu este echitabil ca pentru aceeaşi cantitate de arme şi muniţii, armurierilor autorizaţi, să li se impună asigurarea securităţii transportului cu efective de jandarmi. Considerăm ca în cazul armurierilor autorizaţi acest lucru nu se justifică, cu atât mai mult cu cât transportul se efectuează cu mijloace de transport avizate, de către personal avizat, autorizat, înarmat sau însoţit de personal de pază propriu. Deasemenea, majoritatea transporturilor interne, au ca scop aprovizionarea magazinelor proprii sau a firmelor colaboratoare cu cantităţi mici de arme şi muniţie, de cele mai multe ori cheltuielile necesitate de plata escortei depăşind profitul realizat prin vânzarea mărfurilor, uneori, chiar valoarea totală a mărfurilor transportate. In ultimă instanţă, aceste costuri se răsfrâng asupra utilizatorului final şi se răsfrâng negativ asupra activităţii intreprinderilor private mici, implicit asupra bugetului de stat prin scăderea volumului de vânzări. Afirm acest lucru prin prisma perceperii armelor ca pe obiecte cu destinaţiile enumerate mai sus şi nu obiecte malefice.

2. Conform aceluiaş act normativ, armurierii autorizaţi să comercializeze arme şi muniţii, pot deţine în magazinele situate la parterul clădirilor de locuinţe, pentru vânzare zilnica, cantitatea de maximum 15.000 de cartuse de diferite calibre şi tipuri, restul muniţiei fiind depozitată în incinta depozitelor autorizate în acest sens. Acest lucru presupune aprovizionarea zilnică cu muniţie,

implicit transportul de la depozit la magazin, în interiorul localităţilor pe distanţe de 2-3 km, respectiv 10-20 km pe raza municipiului Bucureşti

Apreciem că reglementarile prin care transporturile de muniţie, indiferent de cantitate, trebuie asigurate exclusiv cu efective de jandarmi, presupun atat birocraţie sporită, generată de aprobările aferente, cât şi costuri excesive care se vor reflecta în mod direct în preţul produselor. Astfel, în cadrul procesului de aprovizionare al magazinelor se crează situaţia în care valoarea serviciului de pază prestat să depăşească valoare mărfii transportate.

3. Suntem singura ţară din Europa unde transporturile de arme destinate pieţei civile de către personae juridice autorizate se efectuează cu escortă special de jandarmi, iar guvernul, în nemărginita sa generozitate, prin punctual de vedere la propunerea de modificare schimbă escorta cu jandarmi în escortă cu firme autorizate de pază, adică cu entităţi ce operează cu preţuri mult mai mari decât cele de stat.

Datorită faptului că se invocă atât de vehement alinierea legislaţiei la legislaţia europeană vă comunicăm în continuare câteva prevederi ale legislaţiei din Germania, Cehia, Slovacia, Ungaria referitoare la transporturile de arme şi muniţii pe teritoriul acestor ţări. De subliniat faptul că aceste legi transferă responsabilitatea asigurări pazei în sarcina operatorului care efectuează transportul, sau reglementează acest lucru în funcţie de cantităţile transportate. La fel de important mi se pare că statistic, România se situează pe ultimile locuri din Europa la capitolul infracţiuni săvârşite cu arme de foc, şi totuşi legiuitorul îşi face titlu de glorie prin înăsprirea legislaţiei. În ultimă instanţă, trebuie să vă subliniem faptul că Directiva Europeană nu reglementează activitatea societăţilor comerciale care efectuează transporturi de arme deci aceasta nu poate fi invocată în încercările de impunere a unor obligaţii.

GERMANIA

http://www.gesetze-im-internet.de/englisch_waffg/englisch_waffg.html#p0329

Chapter 5
Transferring weapons or ammunition into, through or
out of the territory governed by the Act

Section 29
Transferring weapons or ammunition into the territory governed by this Act

(1) A licence to transfer guns or ammunition under Annex 1, Part 3 (categories A 1.2 through D) and other weapons or ammunition which may only be acquired or possessed with a licence into the territory governed by this Act may be granted if

1.  the consignee is authorized to acquire or possess the said weapons or ammunition, and

2.  a person authorized to acquire or possess these weapons or ammunition guarantees their safe transport.

(2) Where guns or ammunition pursuant to Annex 1, Part 3 (Categories A 1.2 through D) are to be transferred from another Member State of the European Union (Member State) into the territory governed by this Act, the licence pursuant to subsection 1 shall be granted by way of consent to the licence issued by the other Member State for the transfer concerned.

Capitolul 5
Transferul de arme sau muni
ții în , prin sau
de pe teritoriul reglementat de prezenta Lege

Secțiunea 29
Transferul de arme sau muni
ții pe teritoriul reglementat de prezenta lege

( 1 ) O licență de a transfera arme sau muniții cuprinse in anexa 1 , partea 3 ( de la categoriile A 1.2 până la D ) și alte arme sau muniții care pot fi achiziționate sau deținute doar cu o licență pe teritoriul reglementat de prezenta lege poate fi acordată în cazul în care:
1 . destinatarul este autorizat să achiziționeze sau să dețină armele menționate sau muniția aferentă , și
2 . o persoană autorizată să achiziționeze sau să dețină astfel de arme sau muniții garantează transportul lor în condiții de siguranță .
( 2 ) În cazul în care arme sau muniții în conformitate cu anexa 1 , partea 3 ( de la categoriile A 1.2 până la D ), vor fi transferate de la un alt stat membru al Uniunii Europene ( statele membre ), pe teritoriul reglementat de prezenta lege , licența în conformitate cu subsecțiunea 1 se acordă pe baza unei licențe eliberate de către celălalt stat membru pentru transferul în cauză .

CEHIA

Section 50a

Reporting Transport of Firearms by a Dealer Whose Business Consists in Firearms and Ammunition

(1) A dealer whose business consists in firearms of categories A, B or C or ammunition for such firearms shall be obliged to report to the relevant police unit at least 24 hours prior to the date of transport, however, by 12 o’clock a.m. of the last working day before the start date at the latest, with respect to the transfer of more than 100 firearms, more than 200,000 pieces of ammunition or any amount of explosives throughout the Czech Republic. The dealer shall not be obliged to do so if he/she has been issued authorisation under Section 50. Such a report shall be submitted on a prescribed form the specimen of which shall be laid down in secondary legislation and the report for transport of firearms or ammunition shall accompany the firearms of categories A, B or C or ammunition for such firearms until these reach their destination and must be submitted to relevant authorities upon their request. The report shall encompass

a) personal data or data identifying the legal person selling or providing firearms;

b) personal data or data identifying the legal person purchasing, acquiring or possessing firearms and ammunition;

c) the address of the place where firearms or ammunition will be consigned or transported;

d) the type and quantity of firearms of categories A, B or C or ammunition for such firearms which shall be transferred;

e) the start and end dates of transport;

f) the transport itinerary;

g) means of transport and data regarding the carrier including the number of the firearm licence, identification data concerning the means of transport, in particular data enabling localisation of the transport and registration numbers enabling the police to monitor the location on an ongoing basis, and information on how to communicate with transport drivers and/or attendants and the

person responsible for transport of firearms of categories A, B or C and ammunition for such firearms; and

h) the method of how the transport shall be safeguarded.

(2) With respect to the transfer of firearms of categories A, B or C or ammunition for such firearms pursuant to paragraph 1 the means of transport must be equipped with a device enabling to constantly monitor its movement. The device must be logged in and registered in the system for monitoring the movement for the whole time of transportation.

(3) A dealer whose business consists in firearms of categories A, B or C or ammunition for such firearms shall be obliged to secure firearms of categories A, B or C and ammunition for such firearms against abuse, loss or theft. Requirements for securing firearms of categories A, B or C and ammunition for such firearms during their transportation shall be laid down in secondary legislation. Transportation of firearms and ammunition as a dangerous load under the special legal regulation shall not be prejudiced18).

(4) A dealer whose business consists in firearms of categories A, B or C or ammunition for such firearms shall be obliged to report, without undue delay, to the relevant police unit or the Police Presidium any changes in transportation of firearms of categories A, B or C or ammunition for such firearms.

(5) If the relevant police unit or the Police Presidium finds serious deficiencies concerning the security of the transportation or a threat to the lives, and health of people, to property, public order or security they shall ban such transportation of firearms and ammunition, determine a different transportation route or set out additional conditions in order to secure the transport. An appeal against a decision on banning the transport shall not have a suspensive effect..

(6) The police, taking into consideration the data pursuant to paragraphs 4 and 7 or any other collected information, shall monitor transportation firearms of categories A, B or C or ammunition for such firearms and shall provide update on emergency situations to transport attendants or to the person responsible for transportation of firearms of categories A, B or C or ammunition for such firearms in the Czech Republic if such information is available

Secțiunea 50a
Raportarea Transportului de arme de foc de către un dealer a cărui activitate constă în operaţiuni cu arme şi muniţii.

( 1 ) Un dealer a cărei activitate constă în operaţiuni cu arme de foc din categoriile A , B sau C sau de muniție pentru astfel de arme de foc vor fi obligate să se prezinte la unitatea de poliție în cauză cu cel puțin 24 de ore înainte de data de transport, cu toate acestea , de 12 am din ultima zi lucrătoare înainte de data de începere cel mai târziu , cu privire la transferul de mai mult de 100 de arme de foc , mai mult de 200.000 de bucăți de muniție sau orice cantitate de explozibili pe teritoriul Republicii Cehe . Dealerul nu este obligat să facă acest lucru în cazul în care deţine o autorizaţie prealabilă în conformitate cu secțiunea 50 . Un astfel de raport va fi prezentat pe un formular tipizat stabilit de legislația secundară iar acest raport trebuie să însoțească transportul armele de foc din categoriile A , B sau C sau de muniție pentru astfel de arme de foc până când acestea ajung lor destinație și trebuie să fie prezentate autorităților competente , la cererea acestora . Raportul va cuprinde
a) date cu caracter personal sau a datelor de identificare a persoanei juridice care efectuează operaţiunea (vânzarea sau furnizarea) de arme de foc ;
b ) datele cu caracter personal sau a datelor de identificare de cumpărare persoană juridică , ce efectuează achiziţia (beneficiarul operaţiunii) ;
c) adresa de la locul în care armele de foc și muniție vor fi expediate sau transportate ;
d ) tipul și cantitatea de arme de foc din categoriile A , B sau C sau de muniție pentru astfel de

arme de foc care vor fi transferate ;
e ) periada de efectuare a transportului (pornire-sosire) ;
f) traseul pe care se desfăşoară transportul ;
g ) mijloacele de transport și date cu privire la operatorul transportului , inclusiv numărul licenței de arme de foc , datele de identificare cu privire la mijloacele de transport , în special date care să permită localizarea numerelor de transport și de înregistrare care să permită poliției monitorizarea şi locaţia transportului în timp real, informații cu privire la mijloacele de comunicare cu drivere și / sau însoțitorii și persoana responsabilă pentru transportul de arme de foc din categoriile A , B sau C și muniție pentru astfel de arme de foc; și
h ) modul de asigurare a securităţi transportului.
( 2 ) În ceea ce privește transferul de arme de foc din categoriile A , B sau C sau de muniție pentru astfel de arme de foc în conformitate cu alineatul 1 mijloacele de transport trebuie să fie echipate cu un dispozitive care să permită monitorizarea permanentă a deplasării . Dispozitivul trebuie să fie conectat și înregistrat în sistemul de monitorizare a circulației pentru tot timpul transportului .
( 3 ) Un comerciant a cărui activitate constă în arme de foc din categoriile A , B sau C sau de muniție pentru astfel de arme de foc este obligat să asigure armele împotriva abuzului , pierdere sau furt . Cerințe pentru asigurarea securităţii armelor de foc din categoriile A , B sau C și muniție pentru astfel de arme de foc în timpul transportului lor vor fi stabilite în legislația secundară . Transport de arme de foc și muniție este considerat ca o sarcină periculoasă în conformitate cu regulamentul juridic special , nu trebuie să fie prejudiced18 ) .
( 4 ) Un dealer a cărei activitate constă în arme de foc din categoriile A , B sau C sau de muniție pentru astfel de arme de foc sunt obligate să raporteze , fără întârziere , la unitatea de poliție competentă sau Prezidiul de Poliție orice modificări în transportul de arme de foc din categoriile A , B sau C sau de muniție pentru astfel de arme de foc .
( 5 ) În cazul în care unitatea de poliție competentă sau Prezidiul de Poliție constată deficiențe grave în ceea ce privește securitatea transportului sau o amenințare pentru viața și sănătatea oamenilor , a bunurilor , ordine sau securitate publică se interzice astfel de transportul de arme de foc și muniție , determina o rută de transport alternativă sau stabileşte condiții suplimentare, pentru a asigura transportul . O cale de atac împotriva unei decizii privind interzicerea transportului nu trebuie să aibă un efect suspensiv ..
( 6 ) Poliția , luând în considerare datele în conformitate cu alineatele 4 și 7 sau orice alte informații colectate , monitorizează arme de foc de transport din categoriile A , B sau C sau de muniție pentru astfel de arme de foc și furnizează actualizare privind situațiile de urgență pentru a transporta însoțitorii sau pentru persoana responsabilă pentru transportul de arme de foc din categoriile A , B sau C sau de muniție pentru astfel de arme de foc în Republica Cehă în cazul în care astfel de informații sunt disponibile.

SLOVACIA

190/2003 Z.z.ZÁKON z 23. apríla 2003

o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov

§ 47 ods. 7:
Preprava zbraní a streliva podnikateľom

(1) Podnikateľ so sídlom alebo miestom podnikania na území Slovenskej republiky alebo podnikateľ na úseku zbraní a streliva so sídlom alebo miestom podnikania mimo územia Slovenskej republiky môže prepravovať zbraň kategórie A, zbraň kategórie B alebo zbraň kategórie C alebo strelivo do týchto zbraní, ak sú určené na vývoz, dovoz alebo prevoz, na základe povolenia ministerstva.
(2) Písomná žiadosť na vydanie povolenia musí obsahovať
a) obchodné meno, miesto podnikania a identifikačné číslo žiadateľa, ktorý uskutočňuje predaj; u právnickej osoby názov, sídlo a identifikačné číslo,
b) osobné údaje žiadateľa, ktorý nadobúda zbraň alebo strelivo, u fyzickej osoby – podnikateľa obchodné meno, miesto podnikania a identifikačné číslo, u právnickej osoby názov, sídlo a identifikačné číslo,
c) adresu miesta, kde bude zbraň alebo strelivo zaslané alebo dopravené,
d) druh a počet prepravovaných zbraní, značku, typ, kaliber a výrobné číslo, pri strelive druh a počet prevážaného streliva, jeho značku a kaliber,
e) druh dopravy, dopravný prostriedok a údaje o dopravcovi; to neplatí, ak ide o prepravu zbraní alebo streliva medzi podnikateľmi,
f) predpokladaný dátum odoslania a predpokladaného prevzatia; to neplatí, ak ide o prepravu zbraní alebo streliva medzi podnikateľmi.
(3) K žiadosti podľa odseku 2 podnikateľ priloží úradne osvedčenú kópiu úradného povolenia podľa osobitného predpisu.31)
(4) Ak žiadosť o vydanie povolenia neobsahuje náležitosti uvedené v odsekoch 2 a 3, ministerstvo vyzve žiadateľa, aby v určenej lehote nedostatky odstránil; súčasne ho poučí o následkoch neodstránenia nedostatkov. Ak žiadateľ v určenej lehote nedostatky neodstráni, policajný útvar konanie zastaví.
(5) Ministerstvo vydá povolenie na prepravu, ktoré obsahuje údaje uvedené v odseku 2, po preskúmaní bezpečnosti prepravy zbraní alebo streliva, pričom môže byť vydané najviac na dobu troch rokov. Povolenie musí mať prepravca pri preprave zbraní alebo streliva počas ich prepravy pri sebe a na požiadanie povolenie predložiť príslušníkovi Policajného zboru.
(6) Ten, komu bolo vydané povolenie na prepravu zbraní alebo streliva podľa odseku 1, je povinný najneskôr sedem dní pred začatím prepravy písomne oznámiť ministerstvu presný dátum začatia a ukončenia prepravy, názov hraničného priechodu na vonkajšej štátnej hranici alebo miesto prekročenia vnútornej štátnej hranice pri vstupe do Slovenskej republiky, názov hraničného priechodu na vonkajšej štátnej hranici alebo miesto prekročenia vnútornej štátnej hranice pri výstupe zo Slovenskej republiky, trasu prepravy s uvedením predpokladaných miest odpočinku, spôsob zabezpečenia proti strate, odcudzeniu a zneužitiu prepravovaných zbraní a streliva na území Slovenskej republiky.
(7) Prepravca zbraní alebo streliva je povinný ich zabezpečiť proti strate, odcudzeniu a zneužitiu.
(8) Ministerstvo poskytne tomu, komu bolo vydané povolenie podľa odseku 1, zoznam zbraní alebo streliva, ktoré nemôžu byť dovezené na územie jednotlivých členských štátov Európskej únie bez ich predchádzajúceho súhlasu.

190/2003 Coll ,
ACT din 23 aprilie 2003
Pentru modificarea legii privind regimul armelor şi muniţiilor.

§ 47 alin . 7 :
Transport de arme și muniție antreprenori

( 1 ) Un antreprenor cu sediul social sau locul de afaceri pe teritoriul Republicii Slovace sau antreprenor în domeniul armelor și munițiilor cu sediul social sau locul de afaceri în afara teritoriului Republicii Slovace poate efectua transporturi cu arme din categoriile A , B sau C și muniție pentru acestea , atunci când destinate pentru export, import sau tranzit , cu permisiunea Ministerului .
( 2 ) O cerere scrisă de autorizare trebuie să includă
a) numele , locul de afaceri și numărul de identificare a solicitantului ce efectuează operaţiunile, denumirea persoanei juridice pentru care se efectuează transportul, adresa și numărul de identificare ,
b ) datele de identificare ale solicitantului, care achiziționează o armă sau muniție dacă este persoană fizică – denumirea antreprenorului, locul de desfăşurare a activităţii și numărul de identificare (cod fiscal) în cazul persoanelor juridice, adresa și numărul de identificare ,
c) adresa de la locul din care armele de foc sau munițiile vor fi expediate sau transportate ,
d ) tipul și numărul de arme , marca, modelul , calibrul și numărul de serie , tipul și numărul de muniții transportat, marca și calibru ,
e )datele privind modul de transport , mijloacele de transport, aceasta nu se aplică la transportul de arme sau muniții între antreprenori (între persoane juridice) ,
f) data estimată de plecare și de sosire, ea nu se aplică la transportul de arme sau muniții între antreprenori (persoane juridice) .
( 3 ) La cererea depusă în temeiul alineatului 2 antreprenorul va atașa copii de pe documentele de autorizare (predpisu.31 separat )
( 4 ) În cazul în care cererea de autorizare nu conține elementele prevăzute la alineatele 2 și 3 , Ministerul va invita solicitantul să remedieze deficiența în termenul stabilit , în același timp , să ia cunoştinţă de consecințele eșecului pentru a elimina deficiențele (i se aduce la cunoştinţă pentru remediere). În cazul în care solicitantul nu îndeplineşte condiţiile impuse, departamentul de poliție trebuie să suspende procedura .
( 5 ) Ministerul va emite autorizaţia de transport care conține informațiile prevăzute la alineatul 2, după ce a examinat condiţiile de siguranța a ransportului de arme și muniții, care poate avea valabilitate de maximum trei ani. Autorizaţia trebuie să se afle în permanenţă asupra transportatorului pe toată perioada transportului.

( 6 ) O persoană care a primit autorizaţia pentru a transporta arme sau de muniții în conformitate cu alineatul 1, este obligată să anunţe autorităţile cu minimum 7 zile înainte de efectuarea înainte de efectuarea transportului de a informa data exactă Ministerul începerii și terminării

transportului , punctele de trecere a frontierei de stat, atât la intrare în Republica Slovacă , cât şi de ieşire, ruta de transport care indică locurile de odihnă estimate , o procedurile de asigurare împotriva pierderii, furtului și abuzul de arme și muniții pe teritoriul Republici Slovace .
( 7 ) Transportatorul de arme sau muniții au obligația de a se asigura împotriva pierderii, furtului și a utilizării necorespunzătoare.

( 8 ) Ministerul acordă pentru cei cărora mandatul a fost acordat în conformitate cu alineatul 1 , lista de arme sau muniții care nu pot fi importate pe teritoriul statelor membre ale Uniunii Europene , fără acordul lor prealabil .

(Vladimír Kmeť)

FRANŢA

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=C502633585BECEB2B4CD495A25DF94E4.tpdjo07v_2?cidTexte=JORFTEXT000027792819&dateTexte=20140328

  • Section 2 : Sécurité des expéditions et des transports des armes

Article 126
Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux expéditions et transports d’armes et de leurs éléments des catégories A, B, C et des 1° et des g et h du 2° de la catégorie D à l’exception des lanceurs de paintball, que ces expéditions et transports soient ou non soumis à autorisation, lorsqu’ils sont effectués à titre professionnel ou par des particuliers.

Article 127

Les expéditions d’armes à feu et de leurs éléments des catégories mentionnées à l’article 126 doivent être effectuées sans qu’aucune mention faisant apparaître la nature du contenu ne figure sur l’emballage extérieur.
En outre, toute arme à feu des catégories A et B doit faire l’objet de deux expéditions séparées :
1° D’une part, des armes proprement dites sur lesquelles a été prélevée l’une des pièces de sécurité mentionnées au a de l’article 89 ;
2° D’autre part, des pièces de sécurité prélevées, qui doivent être acheminées séparément, à vingt-quatre heures d’intervalle au moins.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux expéditions d’armes sous scellés judiciaires.

Article 128

Des dérogations aux dispositions des deuxième à quatrième alinéas de l’article 127 peuvent être accordées par le ministre de la défense pour les expéditions d’armes transférées au sens du chapitre VII, importées ou exportées, après avis du ministère de l’intérieur et, s’il y a lieu, d’autres ministères intéressés. Les décisions accordant ces dérogations peuvent imposer des mesures de sécurité renforcées à la charge des bénéficiaires.

Article 129

Toute expédition par la voie postale d’armes à feu, d’éléments de ces armes des catégories A, B, C du 1° et des g et h du 2° de la catégorie D, à l’exception des lanceurs de paintball doit être effectuée par envoi suivi délivré contre signature.

Article 130

Les expéditions par la voie ferrée, aérienne ou maritime d’armes à feu et d’éléments de ces armes des catégories A, B, C, du 1° et des g et h du 2° de la catégorie D, à l’exception des lanceurs de paintball, doivent être effectuées par un régime d’acheminement permettant de satisfaire aux conditions de délai prévues à l’article 132. Les armes et éléments de ces armes classés dans ces catégories doivent être placés dans des cartons ou des caisses cerclés ou des conteneurs métalliques cadenassés.

Article 131

L’expédition par la voie routière d’armes à feu et d’éléments de ces armes des catégories A, B, C, du 1° et des g et h du 2° de la catégorie D, à l’exception des lanceurs de paintball, doit être effectuée en utilisant des véhicules fermés à clé.
Les armes et éléments de ces armes classés dans ces catégories doivent être placés dans des cartons ou des caisses cerclés ou des conteneurs métalliques cadenassés ; ils doivent rester pendant toute la durée du transport, notamment pendant les opérations de chargement et de déchargement ainsi que pendant les arrêts en cours de trajet, sous la garde permanente du conducteur du véhicule ou d’un convoyeur.
Lorsque le transport ou l’expédition par la voie routière est effectué dans le cadre d’un groupage de marchandises, l’entreprise de transport doit être informée du contenu des colis qui lui sont remis. Elle doit prendre les mesures de sécurité appropriées pour se prémunir contre les vols au cours des diverses manipulations ainsi que, s’il y a lieu, pendant les stockages provisoires des armes et éléments de ces armes dans ses magasins.

Article 132

Les entreprises expéditrices ou destinataires d’armes et d’éléments de ces armes des catégories A, B, C, du 1° et des g et h du 2° de la catégorie D, à l’exception des lanceurs de paintball, doivent prendre toutes dispositions utiles pour que le séjour de ces matériels n’excède pas vingt-quatre heures dans les gares et les aéroports et soixante-douze heures dans les ports.
Les conditions de sécurité auxquelles doivent satisfaire les opérations de chargement, de déchargement et de transit dans les gares routières, ferroviaires, les ports et les aéroports des armes et éléments des armes classés dans ces catégories sont fixées par arrêté conjoint des ministres de l’intérieur et de la défense et des ministres chargés de l’industrie, des transports et des douanes.

Article 133

Les armes et leurs éléments des catégories B, C, du 1° et des g et h du 2° de la catégorie D et les munitions de toute catégorie peuvent être livrés directement à l’acquéreur dans le

cadre d’une vente par correspondance ou à distance, dans le respect des dispositions du présent chapitre.

Secțiunea 2 : Siguranța de transport maritim și de transport de arme
Articolul 126
    Dispozi
țiile prezentului capitol se aplică expediţiilor și transportului de arme și componente ale acestora din categoriile A , B , C și 1 ° și G și H 2 de clasa D cu excepția armelor paintball , aceste expediţii şi transporturi nu supuse autorizării , atunci când ele sunt efectuate cu titlu profesional sau de către persoanele fizice .

Articolul 127
Transferurile de arme de foc și a componentelor acestora din categoriile menționate la articolul 126 se fac fără nici o referire privind natura conținutului pe ambalajul exterior .
În plus, orice armă de foc din categoriile A și B fac obiectul a două expediții distincte :
1 Prima expediţie va cuprinde armele reale care la fost demontată o componentă de siguranță menționată la articolul 89 ;
2 A doua expediţie va cuprinde piesa de securitate îndepărtate , această expediţie va fi efectuată la interval de cel puţin 24 de ore.

Aceste prevederi nu se aplică transporturilor de arme sub sigiliu judiciar .

Articolul 128
Derogări de la dispozițiile din al doilea și al patrulea paragraf din articolul 127 poate fi acordat de către ministrul Apărării pentru transporturile de arme transferate în temeiul capitolului VII , importate sau exportate , după consultarea Ministerului de Interne și după caz ​​, altor departamente . Deciziile de acordare a derogărilor ar putea impune măsuri sporite de securitate în detrimentul beneficiarilor .

Articolul 129
Orice transfer de arme de foc sau componente ale acestor categorii de arme A , B , C 1 și G și H 2 de clasa D , cu excepția armelor Paintball trebuie se face prin prin expediţie controlată contra semnatură.
Articolul 130
Transporturile feroviare, aeriene sau navale de arme de foc și componente ale acestor categorii de arme A , B , C , 1 ° și G și H 2 din categoria D, cu excepția lansatoarelor de paintball , trebuie să fie efectuată de către un sistem de rutare (traseu de urmat) optim pentru a satisface cerințele de timp prevăzute la articolul 132 . Arme și componente ale acestor arme din aceste categorii trebuie să fie plasate în cutii de carton, lăzi lăzi bandate sau containere metalice.

Articolul 131
Transport de arme de foc și de componente ale acestor categorii de arme A , B , C , 1 ° și G și H din 2 din categoria D de drum , cu excepția lansatoare paintball trebuie realizată cu autovehicule incuiate .
Armele și componente ale acestor arme din aceste categorii trebuie să fie plasate în cutii sau lăzi bandate, ori containere de metal și trebuie să rămână așa pentru durata de transport, în special în etapele de încărcare și descărcare, precum și în timpul opririlor de-a lungul

traseului , fiind în custodia permanentă a conducătorului vehiculului sau a unui delegat însoţotor.
    Când expedierea sau transportul rutier se desfășoară într- un grup de produse, compania de transport trebuie să fie informată cu privire la conținutul pachetelor cu arme. Acesta trebuie să ia măsuri adecvate de securitate pentru a proteja împotriva furtului în timpul diferitelor manipulări și , dacă este cazul , pentru depozitarea intermediară de arme și componente ale unor astfel de arme in depozitele sale .

Articolul 132
Companii de expediţie sau beneficiari ai unor arme și componente ale acestor categorii de arme A , B , C , 1 ° și G și H 2 de clasa D , cu excepția armelor Paintball trebuie să ia toate măsurile pentru ca șederea ale acestor materiale să nu depășească douăzeci și patru oră în gări și aeroporturi și saptezeci și două ore în porturi .
Condiții de siguranță care trebuie îndeplinite în timpul de încărcare, descărcare și de tranzit , pe drum, stațiile de cale ferată, porturi și aeroporturi, a armelor și componentelor de armament din aceste categorii sunt stabilite prin ordin comun al miniștrilor de interne și miniștrilor apărării și industrie , transport și vamale .

Articolul 133
Armele și componentele acestora din categoriile B , C , 1 ° și G și H 2 de clasa D și muniții de orice clasă pot fi livrate direct la cumpărător în cadrul unei vânzări prin corespondență sau distanță , în conformitate cu dispozițiile prezentului capitol.

 

 

Având în vedere toate exemplele de mai sus vă solicităm ca şi legile care reglementează acest domeniu să fie revizuite şi modificate pentru a nu crea disfuncţionalităţi în activitate.

În speranţa unui răspuns favorabil, vă stăm la dispoziţie pentru discuţii şi vă asigurăm de disponibilitatea noastră de a colabora în continuare.

Cu stimă,

Stancu Vili – Presedinte ANDA

 

Daniel Marius

PS: Am atasat si copia exacta a emailului cum a fost trimis catre :

– Comisia de apărare Naţională şi Ordine Publică din Senat

– Comisia de apărare Naţională şi Ordine Publică de la Camera Deputatilor

– Jandarmerie

– IGP Ordine Publica

Documentul original este AICI