ASOCIAŢIA NAŢIONALĂ A  DEŢINĂTORILOR DE ARME DIN ROMÂNIA

ANDA1

S T A T U T

Cap. I. Dispoziţii Generale
Art.1
Asociaţia A.N.D.A. din România este o organizaţie de persoane fizice şi juridice, neguvernamentală, cu caracter autonom şi apolitic şi are personalitate juridică.

Art.2
Asociaţia A.N.D.A. este organizată şi funcţionează pe baza prezentului Statut.

Art.3
Asociaţia A.N.D.A. este constituită pe durată nelimitată şi are sediul în Oradea.

Cap.II. Scopul şi obiectivele
Art.4
Asociaţia A.N.D.A. din România are ca scop militarea pentru asigurarea drepturilor fundamentale ale omului, inclusiv dreptul la apărare individuală şi a proprietăţii private, reprezintă interesele deţinătorilor legali de arme, a colecţionarilor, a utilizatorilor de arme, a practicanţilor disciplinelor de tir, a persoanelor ce efectuează operaţiuni cu arme şi muniţii şi susţine dreptul cetăţenilor de a deţine şi folosi arme.

Art.5
Asociaţia A.N.D.A. din România are urmatoarele obiective:
a) adoptarea unui cod de conduită etică şi morală a membrilor A.N.D.A.;
b) propunerea unor iniţiative legislative pentru completarea, modificarea şi/sau abrogarea unor acte normative privitoare la dreptul cetăţeanului de a deţine şi folosi arme de foc, astfel cum acesta este prevăzut în legislaţia altor state; armonizarea reală a legislaţiei din România cu legislaţia statelor ţărilor din CE; elaborarea unor legi decente, logice, clare, nediscriminative în conformitate cu prevederile Constituţiei României şi a drepturilor omului;
c) formarea unei atitudini active a cetăţeanului faţă de actele antisociale săvârşite prin violenţă;
d) mijlocirea contactului dintre cetăţean şi instituţiile statului cu atribuţii în asigurarea liniştii şi ordinii publice;
e) colaborarea cu instituţiile abilitate ale statului în vederea depistării armelor deţinute ilegal;
f) sprijinirea persoanelor ce doresc să devină posesori legali şi colectionari de arme şi muniţii prin organizarea de cursuri teoretice şi practice de mânuire a armelor;
g) asigurarea de consultanţă juridică membrilor A.N.D.A., precum şi persoanelor care în exercitarea atribuţiunilor de serviciu sunt autorizate să deţină şi să utilizeze arme de foc;
h) organizarea de simpozioane şi conferinţe pe teme specifice activităţii asociaţiei; organizarea de activităţi culturale, spectacole, demonstraţii, etc.
i)  editarea buletinului informativ al asociaţiei;
j) sprijinirea activitatii sportive – tir de masă şi de performanţă prin organizarea de competiţii, sponsorizări, infiinţarea de cluburi şi asociaţii sportive de tir, introducerea de noi probe de tir: tir IPSC, tir dinamic, tir cu arme cu pulbere neagră şi a altor discipline mai puţin cunoscute în România;
k) sprijinirea activităţii de vânatoare ca mijloc de protecţie a vânatului, de protejare şi conservare a zonelor sălbatice şi a rezervaţiilor naturale;
l) asigurarea suportului legal pentru desfăşurarea activităţii colecţionarilor de arme şi muniţie, sprijinirea acestora prin consultanţă, surse de documentare, expertize, studii, publicitate, restaurări de arme, organizarea de expoziţii, înfiinţarea unei biblioteci de specialitate;
m) desăşurarea de activităţi comerciale, productive şi didactice legate de domeniul de activitate, editarea de reviste şi cărţi de specialitate înfiinţarea editurii ANDA; amenajarea de poligoane de tir pentru sport, agrement, antrenament, pregătire, instruire; înfiinţarea de ateliere de reparaţii şi restaurări de arme şi alte operaţiuni cu arme şi muniţie; alte activităţi comerciale şi productive, în scopul realizării de venituri pentru buna desfăşurare a activităţii asociaţiei;

n) stabilirea de relaţii cu instituţii de stat guvernamentale şi neguvernamentale de interes din ţară sau organizaţii similare din străinătate, organisme şi organizaţii internaţionale.

Cap.III.  Membrii asociaţiei. Drepturi şi îndatoriri.
Art.6
Pot deveni membrii ai A.N.D.A.persoane fizice majore şi personae juridice, cetăţeni români şi străini care acceptă prevederile prezentului statut şi semnează declaraţia de adeziune. Persoanele minore pot deveni membrii simpatizanţi, neavând drept de vot.

Art.7
Pot fi membrii onorifici personalităţi publice care sprijină efectiv şi sistematic activitatea asociaţiei precum şi alte persone care care prin activitatea şi conduita lor dovedesc că împărtăşesc principiile şi ideile pentru care asociaţia militează. Titlul de membru onorific se acordă sau se retrage de către consiliul director la propunerea a cel puţin doi membrii.

Art.8
Nu pot deveni membrii ai asociaţiei:
– persoane care au savârşit infracţiuni cu arme de foc sau orice altă infracţiune pentru care au primit pedeapsă privativă de libertate;
– persoane care prezintă pericol social, pentru ordinea publică, siguranţa statului sau pentru viaţa şi integritatea corporală a cetăţenilor;
– persoane care fac parte din asociaţii, organizaţii sau grupuri ce desfăşoară activităţi ilegale.

Art.9
Calitatea de membru se conferă de către Consiliul Director al asociatiei pe baza unei cereri a solicitantului şi a unei recomandări venite din partea a cel puţin  unui membru al asociaţiei.

Art.10
Calitatea de membru onorific se conferă de către Consiliul Director, pe baza unei propuneri venite din partea a cel puţin doi membrii ai asociaţiei şi a acceptării acesteia de către persoana nominalizată şi de către Adunarea Generală a asociaţiei.

Art.11
Membrii A.N.D.A. au dreptul:
– să participe la Adunările  Generale ale Asociaţiei, să puna în discuţie şi să ia parte la dezbaterea problemelor care intereseaza domeniul sau bunul mers al asociaţiei;
– să aleagă şi să fie ales în organele de conducere ale asociaţiei;
– să sesizeze asociaţia despre problemele care privesc scopul şi obiectivele acesteia;
– să participe la activităţile desfăşurate de către asociaţie; să primească remunerare, în condiţiile legii şi în limita posibilităţilor, pentru activităţile desfăşurate pentru atingerea scopului şi obiectivelor asociaţiei;
– să beneficieze de sprijinul asociaţiei în problemele juridice legate de domeniul ei de activitate;
– sa facă propuneri pentru primirea de noi membrii şi membrii onorifici.
– să beneficieze de toate facilităţile şi drepturile oferite de lege membrilor unei asociaţii a deţinătorilor de arme.
– să beneficieze de facilităţile, gratuităţile, reducerile de taxe stabilite pentru serviciile oferite de asociaţie sau pentru participarea la activităţile organizate de aceasta.

Art.12
Membrii A.N.D.A. au urmatoarele îndatoriri:
– să respecte prevederile prezentului statut şi hotărârile organelor de conducere ale asociaţiei şi să dea tot sprijinul pentru îndeplinirea obiectivelor asociaţiei;
– să respecte normele Codului de Conduită Etică şi Morală adoptat de Adunarea Generală a asociaţiei;
– să nu desfăşoare în cadrul asociaţiei sau cu ocazia manifestărilor organizate, activităti de propagandă politică;
– să achite la termen cotizaţia de membru stabilită de către Adunarea Generală.

Art.13
Pierderea calităţii de membru se hotărăste de către Consiliul Director în următoarele cazuri:
– încetarea existenţei persoanei juridice;
– renunţare la calitatea de membru;
– condamnarea penală;
– nerespectarea prevederilor Codului de Conduită Etică şi Morală;
– abuzarea de calitatea de membru pentru obţinerea altor avantaje în afara celor oferite de lege;
– nerespectarea prevederilor prezentului statut.

Cap.IV. Organele de conducere ale asociaţiei
Art.14
Organele de conducere ale asociaţiei sunt:
a) Adunarea Generală a membrilor asociaţiei;
b) Consiliul Director;
c) Preşedintele asociaţiei.

Art.15
Organele de conducere în întregul lor şi fiecare din membrii acestora răspund de activitatea organului respectiv în faţa Adunării Generale.
A. Adunarea Generală a membrilor asociaţiei

Art.16
Adunarea Generală se întruneste în sesiune ordinară, respectiv extraordinaă după cum urmează:
– în sesiune ordinară, anual, convocată de către Consiliul Director;
– în sesiune extraordinară la propunerea Consiliului Director, ori de câte ori trebuie rezolvate probleme importante de competenţa Adunării Generale şi care nu suferă amânare.

Art.17
Convocarea Adunării Generale se face de către Consiliul Director cu cel puţin 15 zile inainte de data desfăşuării adunării. În convocare vor fi precizate ziua, ora şi locul unde se desfăsoară adunarea precum şi ordinea de zi.
De comun acord cu membrii, adunarea generală se poate desfăşura prin corespondenţă.
Convocarea adunărilor extraordinare se va face la iniţiativa Consiliului Director sau la propunerea unei treimi din membrii asociaţiei.

Art.18
Hotărârile Adunării Generale se iau cu votul a cel puţin jumatate plus unu din numărul voturilor.
Fiecare membru are dreptul la un singur vot. Delegaţii filialelor pot fi mandataţi să reprezinte interesele mai multor membrii.
Dezbaterile şi hotărârile adoptate se consemnează într-un registru de un secretar desemnat de către preşedintele asociaţiei sau în absenţa acestuia de către Consiliul Director.

Art.19
Adunarea Generala are urmatoarele atributii:
– dezbate probleme de interes general şi actual al asociaţiei;
– aprobă raportul de activitate al consiliului director;
– aprobă bilanţul contabil şi bugetul de venituri şi cheltuieli al asociaţiei la propunerea Consiliului Director;
– stabileşte obiectivele generale ale activităţii asociaţiei până la următoarea adunare generală sau pe termen mai lung;
– alege preşedintele asociaţiei;
– alege consiliul director;
– aprobă şi modifică statutul;
– alege comisia de cenzori şi aprobă raportul acesteia;
– deliberează şi hotărăşte în privinţa oricăror alte chestiuni care intră în competenţa sa.

Art.20
Procesele verbale de şedinţă vor fi accesibile oricărui membru.

Art.21
Votul în adunarea generală este deschis
B. Consiliul Director al asociaţiei

Art.22
Consiliul Director reprezintă organul executiv al asociaţiei şi este ales de către adunarea generală. Structura şi numărul membrilor sunt stabilite de către adunarea generală în funcţie de necesităţile activităţilor la nivel general sau la nivel de filiale.

Art.23
Consiliul Director este format din: preşedinte, secretar şi directorul de programe;

Art.24
Preşedintele coordonează activitatea consiliului director al A.N.D.A.

Art.25
Consiliul director are urmatoarele atribuţii:
– stabilirea de relaţii de colaborare cu organele de stat cu atribuţiuni în apărarea ordinei publice;
– activităţi de publicitate şi popularizare a activităţii asociaţiei;
– editarea buletinului informativ;
– ţine evidenţa membrilor asociaţiei;
– întocmeşte şi eliberează legitimaţiile membrilor;
– ţine evidenţa plătii cotizaţiilor de membru;
– ţine evidenţa personalului angajat şi întocmeşte documentaţia specifică;
– asistă din punct de vedere juridic întreaga activitate a asociaţiei ;
– monitorizează legislaţia care priveşte domeniul de activitate al asociaţiei;
– informează membrii asociaţiei în legatură cu toate actele normative legate de domeniul de activitate;
– supravegheaza respectarea Codului de Conduită Etică şi morală de către membrii asociaţiei;
– propune cererile de admitere în asociaţie precum şi măsurile în cazurile de încalcare a regulamentelor asociaţiei;
– elaborează un proiect de buget şi stabileşte cuantumul cotizaţiilor şi taxei de înscriere;
– ţine evidenţa strictă a cheltuielilor înregistrate în Asociaţie în desfăşurarea programelor sau proiectelor în care aceasta este implicată;
– redactează raporturi periodice, ce vor fi prezentate în cadrul Adunării Generale, asupra modului în care sunt reinvestite veniturile asociaţiei;
– se implică în gasirea de sponsori şi elaborarea de contracte în care asociaţia este parteneră;
– administrează finanţele asociaţiei;
– intocmeşte anual un raport de activitate pe care îl supune analizei Comisiei de Cenzori;
– conduce şi coordonează activităţi comerciale, productive, prestări servicii,  pentru obţinerea de venituri;
– realizează legături cu secţiile de tir ale cluburilor şi asociaţiilor sportive precum şi cu Federatia Romană de Tir sau alte federaţii;
– organizează competiţii de tir de masă şi de performanţă cu arme de foc, arcuri, arbalete, etc.
– aprobă sponsorizarea competiţiilor;
– stabileşte relaţiile de colaborare între ANDA şi asociaţiile de vânătoare;
– organizează activităţi de agrement;
– organizeaza cursuri de iniţiere şi pregătire în utilizarea armelor .
– realizează o evidenţă a colecţionarilor din ţară;
– mijloceşte relaţii între colecţionari;
– sprijină activitatea colecţionarilor de arme şi obiecte cu caracter militar prin acordarea suportului legal activităţii lor;
– organizarea de expoziţii care să reunească un număr cât mai mare de colecţionari;
– infiinţarea unei biblioteci de specialitate;
– consultanţa de specialitate prin specialişti din ţară şi din străinătate;
– activităţi de popularizare;
– stabilirea de relaţii cu muzee şi asociaţii similare din ţară şi străinătate;
– editarea buletinului informativ al colecţionarilor periodic, editarea de pliante, afişe, albume.
– decide schimbarea sediului.

Art.26
Consiliul Director îsi rezervă dreptul de a propune schimbări în structura de administraţie.

Art.27
Consiliul director poate aproba înfiinţarea de echipe de lucru în funcţie de nevoile asociaţiei. Deasemenea are drept de control asupra activităţii filialelor pentru care poate desemna echipe de control.

Art.28
Consiliul Director pregăteşte Adunările Generale, ordinare şi extraordinare şi se îngrijeşte de buna lor desfăşurare.

Art.29
Consiliul Director este direct răspunzător pentru întreaga activitate în faţa Adunării Generale.

Art.30
Fiecare membru al Consiliului Director este individual responsabil pentru actele şi faptele sale în cazul încălcarii legislaţiei sau dispoziţiilor primite.
C. Preşedintele asociatiei

Art.31
Atribuţiunile preşedintelui
– asigură conducerea curentă a ANDA între şedinţele Consiliului Director.
– urmareşte realizarea programului anual de activitate şi a bugetului de venituri şi cheltuieli;
– asigură legături cu organisme, asociaţii, institute şi agenţi economici interesaţi din ţară şi străinătate;
– reprezintă şi angajează Asociaţia în relaţiile cu terţi, în limitele competenţelor conferite de statutul asociaţiei;
– întocmeşte schemele de organizare, statul de funcţii şi salarizare;
– primeşte, analizează şi rezolvă reclamaţiile cu privire la prestaţiile persoanelor angajate în activităţi;
– angajează şi concediază personalul propriu, în condiţiile prevăzute de lege;
– supraveghează funcţionarea programelor iniţiate de asociaţie precum şi respectarea angajamentelor contractuale ale asociaţiei;
– întocmeşte anual un  raport de activitate pe care îl supune analizei Comisiei de Cenzori.

Art.32
Preşedintele Asociaţiei este ales de către  Adunarea Generală pe o perioadă de doi ani prin votul majorităţii membrilor.

Art.33
Preşedintele are drept de reprezentare a asociaţiei în relaţiile cu autorităţile, cu parteneri din ţară şi străinatăte şi cu persoane fizice. Deasemenea aceste atribuţiuni pot fi transferate şi în sarcina altor persoane delegate.
D. Comisia de cenzori

Art.34
Reprezinta organul cu drept de control al activitaţii asociaţiei şi a filialelor acesteia şi este alcătuit din trei membrii.

Art.35
Comisia de Cenzori se intruneste o data pe an, prin decizia Adunării Generale a asociaţiei. Pentru activitatea lor, cenzorii răspund numai faţă de Adunarea Generală a asociaţiei şi sunt independenţi în exercitarea atribuţiunilor ce le revin în conformitate cu prezentul statut.

Art.36
Comisia de Cenzori analizează, timp de maxim o lună, rapoartele de activitate ale membrilor Consiliului Director, precum şi orice alte documente consideră de cuviinţa pentru a avea o imagine clara asupra activităţilor asociaţiei.

Art.37
Comisia de Cenzori elaborează, pe baza documentelor prevăzute la articolul anterior, un proces verbal privind activitatea asociaţiei.

Art.38
Comisia de Cenzori prezintă procesul verbal privind activitatea ANDA în prima întilnire ordinară a Adunării Generale, ulterioară elaborării procesului verbal.

Art.39
Pentru activitatea depusă, membrii comisiei de cenzori precum şi celelalte persoane implicate în actul de conducere, au dreptul, în condiţiile legii şi în limita posibilităţilor asociaţiei să fie remuneraţi.

Cap. V. Patrimoniul
Art.40

Patrimoniul asociaţiei şi al filialelor se constituie, în condiţiile legii, din donaţii, subvenţii, sponsorizări, bunuri mobile şi imobile, fonduri obţinute din ţară şi din străinătate în lei şi valută, de la persoane fizice şi juridice, din activităţi proprii şi din orice mijloace prevăzute de lege.

Art.41
Mijloacele materiale ale asociaţiei şi filialelor sunt constituite din:
– subvenţii şi sponsorizări constînd din mijloace financiare sau bunuri materiale acordate de membrii sustinatori sau orice persoană fizica sau juridică, instituţie de stat sau particulară din tară şi străinătate;
– contravaloarea serviciilor, studiilor, cursurilor, taxelor de participare la manifestări în spiritul scopului şi obiectivelor asociaţiei sau în general, oricăror acţiuni organizate;
– cotizaţiile membrilor;
– taxele de aderare la asociaţie;
– activităţi comerciale, didactice sau productive desfăşurate de asociaţie.
Veniturile obţinute se folosesc conform legii, exclusiv în vederea realizarii scopurilor prevăzute în Cap.II a prezentului statut.

Art.42
Gestiunea mijloacelor materiale se realizează de către personal calificat şi este supusă controlului Comisiei de Cenzori.

Art.43
Asociaţia şi filialele, pot deschide conturi la orice bancă din România, cu respectarea legislaţiei în vigoare.
Operaţiunile financiare ale asociaţiei se vor putea efectua cu semnatura preşedintelui asociaţiei, sau a altei persoane desemnate de preşedinte, în mod expres, cu specimen de semnătură.

Cap.VI. Alegerea organelor de conducere
Art.44
Presedintele Asociaţiei şi membrii consiliului director sunt aleşi de către Adunarea Generală cu majoritate simplă a voturilor.

Art.45
Comisia de cenzori este desemnată în condiţiile prezentului statut de către Adunarea Generală cu majoritate simpla a voturilor.

Cap.VII. Afilierea şi filialele
Art.46
Asociaţia are dreptul sa se afilieze sau să devină membru al altor organizaţii interne sau internaţionale. Decizia de afiliere este luată de Consiliului Director.

Art.47
Consiliul director poate decide înfiinţarea de filiale în alte localităti din ţară. Filialele sunt subordonate A.N.D.A., vor avea statut juridic propriu şi vor funcţiona pe baza unui statut propriu, redactat în conformitate cu statutul A.N.D.A., cu organe de conducere proprii, legitimaţii şi ştampilă proprii cu specificaţia denumirii filialei, buget propriu şi îşi vor asuma responsabilitatea în faţa legii prin organele de conducere pentru toate activităţile şi deciziile proprii.

Art.48
Filialele vor vărsa lunar la bugetul A.N.D.A. contribuţia în procent de 20% din veniturile realizate din taxele de aderare (înscriere) şi cotozaţii, şi anual 5% din profitul realizat din celelalte activităţi.

Art.49
Filialele constituite conform Ordonanţei Nr. 26/2000 sunt entităţií cu personalitate juridică dobândită de la data înscrierii în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor. Pot încheia în nume propriu acte juridice de administrare şi conservare, în condiíile stabilite de asociaţie. Deasemenea pot încheia acte de dispoziţie în numele şi pe seama asociaţiei, numai pe baza hotărârii prealabile a consiliului director al asociaţiei.

Art.50
Filialele pot desfăşura în nume propriu orice fel de activităţi conform obiectivelor prezentului statut cu excepţia celor prevăzute la art. 5 lit. a, b şi n, acestea din urmă putând fi efectuate numai cu acordul consiliului director al asociaţiei.

Art.51
Competenţele filialelor:
– primirea de noi membrii;
– alegerea organelor proprii de conducere (preşedinte, consiliul director, comisie de cenzori), conform statutului asociaţiei;
– face propuneri şi supune aprobării consiliului director al asociaţiei activităţile prevăzute la art. 5 lit. a, b şi n;
– desemnează delegaţi pentru adunarea generală a asociaţiei;
– hotărăşte prin consiliul director al asociaţiei sancţiunile pentru cazurile de abateri de la prevederile statutului şi a codului de conduită etica si morală;
– organizează şi conduce toate activităţile pe care le poate desfăşura conform prezentului statut în conformitate cu legile;
– administrează veniturile proprii conform statutului asociaţiei şi a necesităţilor filialei;
– angajează personal şi îl retribuie conform legii şi după posibilităţile financiare;
– trimite lunar asociaţiei un tabel nominal cu noii membrii admişi, iar după fiecare adunare generală o copie a procesului verbal al adunării generale cuprinzând ordinea de zi, raport de activitate, raportul comisiei de cenzori, propunerile şi deciziile luate de adunarea generală;
– virează la bugetul asociaţiei sumele prevăzute la art.48 din prezentul statut.

Cap.VIII. Insigna, emblema, ştampila şi legitimaţia
Art.52
ANDA, are insignă, emblemă, stampilă şi legitimaţie proprie, propuse de Consiliul Director.
Cap.X. Dispoziţii comune şi finale

Art. 53
Orice act emis de către ANDA este considerat oficial dacă este ştampilat şi semnat de către preşedintele asociaţiei, sau de către unul din membrii consiliului director, ori  de către o persoană mandatată prin delegaţie.

Art. 54
Dizolvarea sau lichidarea ANDA se poate hotărâ numai de către Adunarea Generală la propunerea Consiliului Director.